Regler for refusjon for deltakelse i konkurranser

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 21. Jun 2019

På årsmøtet avholdt i mars 2019 vedtok vi regler for refusjon av startkontingenter for individuell deltakelse i konkurranser. Dette er først og fremst aktuelt for allsport, langrenn og sykkel.

Regler og retningslinjer for deltakelse i konkurranser/arrangement
English: See below.
Refusjon av startkontingenter for individuell deltakelse i norske konkurranser/arrangementer for Telenor BIL kan gis medlemmer på basis av skriftlig søknad, med dokumenterte utlegg og dokumentert gjennomført deltakelse. Maksimalt beløp for individuell deltakelse per år som refunseres fastsettes til kr. 3000.  

Lagkonkurrranser i Norge og utlandet og individuelle konkurranser i Norge kan etter forhåndssøknad potensielt og delvis støttes, mht. reiseutgifter.  Maksimal størrelse på refusjon av reiseutgifter settes til kr. 1000 per år.

Søknad om refusjon forelegges snarest mulig etter siste planlagte og gjennomførte konkurranse/arrangement og senest innen 31.12. i kalenderåret.  Søknad sendes kasserer eller leder i aktuell gruppe.

Søknad om refusjon som bare delvis er i hht. premissene gitt over kan vurderes, så sant det framlegges relevant dokumentasjon som begrunner avviket.

Merk: Du må alltid være påmeldt som Telenor / Telenor BIL (lag/forening) i konkurranser for å få refundert startkontigenten!


At the annual meeting held in March 2019, we adopted rules for the reimbursement of starting quotas for individual participation in competitions. This is primarily relevant for all-sport, cross-country skiing and cycling.

Rules and guidelines for participation in competitions/events:
Reimbursement of entry fees for individual participation in Norwegian competitions/events for Telenor / Telenor BIL can be given to members on the basis of a written application, with documented expenses and documented completed participation. The maximum amount for individual participation per year that is reimbursed is set at NOK. 3000.

Team competitions in Norway and abroad and individual competitions in Norway can, after prior application, potentially and partially be supported, in terms of travel expenses. The maximum amount of reimbursement of travel expenses is set at NOK. 1000 per year.

Applications for reimbursement must be submitted as soon as possible after the last planned and completed competition/event and no later than 31.12. in the calendar year. Applications are sent to the treasurer or leader of the relevant group.

Application for reimbursement that is only partially in accordance with the premises given above can be assessed, as long as relevant documentation is presented that justifies the deviation.

You must always be registered as Telenor / Telenor BIL (team/association) participant in competitions to be entitled to a refund of the entry fee!

10 Kommentarer

Kommentarer

 • Rune Sørheim

  Hvor sendes forespørsel om refusjon av startkontingenter?

  05 oktober 2022
 • Stål Anton Hermo

  Hei Marius, ser at det står noe om transport. Hva mener dere her? Skal jeg føre opp Km hjemmefra til start i Bergen for Bergen - Voss?

  23 august 2021
 • Marius Bostad

  Stål: så lenge dy sykler i 2021 bør ikke det være noe problem.

  12 februar 2021
 • Stål Anton Hermo

  Jeg har en deltagelse i Birken som ble overført fra 2020 til 2021 da Birken ikke ble gjennomført da, er det et problem?

  03 februar 2021
 • Ketil Risvoll

  Spørsmål om bootcamp kan du godt sende til meg.

  03 august 2019
 • Brit Øye Hedges

  can someone tell me who was in charge of the boot camp?

  01 august 2019
 • TELENOR BEDRIFTSIDRETTSLAG OSLO

  Yes, that is correct.

  22 juli 2019
 • Colin Yu Tak Tan

  sorry for my poor Norwegian. i have checked the details in allsport (løp) on the refund. i think the refund is applied in written by sending email to person in charge of the sports club?

  09 juli 2019
 • TELENOR BEDRIFTSIDRETTSLAG OSLO

  Se gruppene langrenn, allsport (løp) og sykkel

  27 juni 2019
 • Brit Øye Hedges

  hvor skal jeg sende søknaden om refusjon?

  26 juni 2019

Logg inn for å skrive en kommentar.